Lila Baumann, Abigail Olegski, Sarah Parker – The Diary 2 (1999)